Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2298

"Akreditací se rozumí oficiální uznání, reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci, že subjekt akreditace (laboratoř) je způsobilý provádět specifikované činnosti (kalibrace)".

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

 

Laboratoř společnosti JD Dvořák, s.r.o. je od roku 2001 akreditovanou kalibrační laboratoří
č. 2298. Nyní je dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 držitelem Osvědčení o akreditaci č. 287/2014 s platností do 5.5.2019.

 

Akreditovaná laboratoř JD Dvořák nabízí kalibraci teploty a vlhkosti teplotních, klimatických komor a skříní a měření teploty v zařízeních s regulací teploty a vlhkosti, jedno nebo vícebodově s časovou závislostí  v teplotním rozsahu -70 °C až 400 °C a v klimatickém rozsahu 10 °C až 95 °C / I0 % až 95 % r.v..

(bližší informace o rozsazích kalibrace a měřicí schopnosti kalibrace naleznete v přílohách Osvědčení - viz "Přílohy ke stažení").

 

 

Protože kalibrační laboratoř svou akreditací splňuje požadavky uvedené mezinárodní normy, tak v oblasti své kalibrační činnosti provozuje systém managementu kvality, který splňuje principy 9001:2008 Systémy managementu jakosti – Požadavky.

 

Předmětem akreditace jsou kalibrace měřidel teploty a vlhkosti teplotních, klimatických komor a skříní a měření teploty v zařízeních s regulací teploty a vlhkosti, jedno nebo vícebodově s časovou závislostí v rozsahu přílohy Osvědčení.

 

Veškeré kalibrace jsou prováděny ve stálých prostorách zákazníků.

Laboratoř má akreditované 4 interní metody, validované formou dvoustranného mezilaboratorního porovnávání zkoušek na pracovišti ČMI, laboratoři teploty a vlhkosti.

Metody 1,3 jsou určeny pro teplotní a klimatické komory a skříně a ostatní komory pro speciální použití (korozní, šokové), kde lze generovat pouze prostou teplotu. Metody 2 a 4 jsou určeny pro kalibraci zařízení, kde lze generovat současně teplotu s vlhkostí.

Cílem kalibrace je stanovení odchylky zadaných parametrů zobrazovacího zařízení teplotní/klimatické komory od pravé hodnoty měřené etalonem a vyjádření nejistoty měření. Kalibrací se prokáže schopnost zařízení generovat danou veličinu – prostou teplotu, nebo vlhkost při dané teplotě a ověří řetězec zkušebního zařízení, který je realizovaný interním měřidlem kalibrované veličiny, generátorem prostředí (teplota/vlhkost), vyhodnocovací a zobrazovací jednotkou s příslušnou elektronikou.

Dle požadavku zadavatele kalibrace lze prokázat shodu výsledku kalibrace s technickou specifikací nebo jinými předpisy.


Historie

Kalibrační laboratoř společnosti JD Dvořák, s.r.o. zahájila činnost v roce 1999, od roku 2001 je Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. akreditovanou kalibrační laboratoří s přidělenou akreditační značkou K 2298.

Ve své historii prošla první akreditací v roce 2001 dle normy ČSN EN 45 001 – Všeobecná kriteria pro činnost zkušebních laboratoří, včetně změn z 1.5.1994.

Se změnou normativní základny byla její další akreditace, v roce 2002, v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025 – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

V tomto období byla laboratoř ve své činnosti ve shodě s ISO 9001:1994, nebo ISO 9002:1994.

Náhradou uvedených ISO norem novou normou ISO 9001:2000 následovala v roce 2006 další akreditace, tentokrát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

V následujících letech, v souladu s uvedenou normou, laboratoř svoji akreditaci několikrát úspěšně obhájila.

Na základě žádosti, byla kalibrační laboratoř rozhodnutím ÚNMZ v roce 2001 pověřena jako středisko kalibrační služby ke kalibraci měřidel pro jiné subjekty v rozsahu jejího Osvědčení. Kalibrační laboratoři byla přidělena značka C 298.

Institut Středisek kalibrační služby byl zrušen k 1. 8. 2010.

Předmět akreditace

Laboratoř má akreditovaný rozsah kalibrace prosté teploty od -70°C do +400°C pro Interní metodu 1, resp. -70°C až +150°C pro metodu 3.

Dle metod 2 a 4 jsou prováděny kalibrace vlhkosti v rozsahu 10 až 95%.

Kalibrace se provádějí jedno, nebo vícebodové. Metody značení A, resp. B se vztahují k vícebodové kalibraci, kdy podle objemu zkušebního prostoru je ve zkušební komoře umístěno až 15 etalonů (viz ČSN EN 60068-3-5).

Jiný počet použitých etalonů lze vždy dohodnut se zadavatelem kalibrace a přizpůsobit jeho potřebám.

Metoda A je určena pro jednotlivá měřicí místa nezatíženého užitného prostoru zkušebního zařízení, metoda B pro kalibraci při zatíženém prostoru (s vloženou náplní, např. vzorky nebo technologií).

U metody C není vymezen zkušební prostor a ve zkušebním zařízení jsou maximálně 3 místa měření (jedno obvykle v geometrickém středu zkušebního prostoru).

Rozmístění etalonů a jejich počet popisuje laboratoří používaný předpis DKD (adekvátní český předpis pro kalibraci komor obsahuje Kalibrační postup KP 2.5.2/01/08/N – měřicí a regulační řetězce teplotních a klimatických komor, vydaný Českou metrologickou společností).

Ke kalibraci teploty laboratoř používá výhradně odporové snímače teploty Pt100, převážně třídy přesnosti 1/3 DIN.

Kalibrace vlhkosti, vyjádřené relativní vlhkostí (jako poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasyceni), vychází z nepřímého měření teploty aspiračním psychrometrem.

Vlhkost se stanovuje z měřených hodnot dvou teploměrů Pt100 aspiračního psychrometru, jež jsou vystaveny konstantnímu prodění vzduchu jeho ventilátoru. Jeden teploměr („suchý“) udává teplotu měřeného vzduchu, druhý teplotu „mokrého“ teploměru obaleného punčoškou, která je nasáklá destilovanou vodou ze zásobníku psychrometru.

Z psychrometrického rozdílu teplot, který vzniká ochlazováním „mokrého“ teploměru v proudu vzduchu se vypočte relativní vlhkost.

Laboratoř používá pro výpočet přepočtových vztahů Dr. Sonntaga.

Výsledek kalibrace zákazník obdrží formou Kalibračního listu, který má všechny náležitosti kapitoly 5.10 Uvádění výsledků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

 

 

Poptávka

Jméno

Příjmení

Společnost

Telefon

Výrobce

Typ

Výrobní číslo

Poznámka

Osvědčení o akreditaci firmy JD Dvořák, s.r.o. - CZ

  • Prostorová kalibrace teploty a vlhkosti
  • Prostorová kalibrace teploty a vlhkosti
  • Osvědčení o akreditaci firmy JD Dvořák, s.r.o. - CZ
  • Příloha č. 2 Osvědčení o akreditaci
  • Osvědčení o akreditaci firmy JD Dvořák, s.r.o. - ANG

Karel PetrýdesVedoucí kalibrační laboratoře | Head of calibration laboratoryM: +420 727 803 976E: kalibrace@testsysteme.cz

Ing. Radko ZálešákManažer kvality | Quality managerM: +420 602 287 213E: kalibrace@testsysteme.cz

Jiří VlkKalibrační technik | Calibration engineerM: +420 607 051 002E: kalibrace@testsysteme.cz

Obchod a servis:
JD Dvořák, s.r.o., Zkušební technika


V Holešovičkách 14, CZ-180 00 Praha 8
IČO: 49621815, DIČ: CZ49621815
T: +420 284 681 646, 284 688 050
E: obchod@testsysteme.cz
    servis@testsysteme.cz

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2298,
JD Dvořák, s.r.o., Kalibrační a zkušební laboratoř, servis


Tuřanka 107, CZ-627 00, Brno
M: +420 602 287 213, 606 029 248
E: kalibrace@testsysteme.cz
    zkusebna@testsysteme.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1676,
JD Dvořák, s.r.o., servisToužimská 943/24a, CZ-197 03, Praha 9
T: +420 284 681 646, 284 688 050
E: zkusebna@testsysteme.cz
    servis@testsysteme.cz