Metoda Shore je specifikována v normách:
 • ČSN ISO 48-4 pro měření tvrdosti pryže, vulkanizovaných nebo termoplastických elastomerů
 • EN ISO  868 pro měření tvrdosti plastů a ebonitu
 • ASTM D 2240 pro měření tvrdosti vlastností plastů
Vnikací těleso

Metoda Shore v závislosti na příslušné normě používá:

 • hrot ve tvaru A, D, A0, AM (ISO 48-4)
 • hrot ve tvaru A, D (ČSN EN ISO 868)
 • hrot ve tvaru A, B, C, D, D0, E, M, 0, 00, 000, 000S (ASTM D 2240)

Tvary zkušebních hrotů jsou vyobrazené níže. 

Tvary zkušebních hrotů Shore

Fotogalerie

Zkušební zatížení a jeho aplikace

Metoda Shore pro aplikování zkušebního zatížení používá kalibrované pružiny. Zkušební zatížení a síla pružiny zkušebních zařízení specifikované pro jednotlivé metody podle norem ČSN ISO 48-4, EN ISO  868, ASTM D 2240 jsou uvedené v tabulce vpravo. 

Podle uvedených norem rozeznáváme 8 různých vnikajících těles, 4 různé zkušební zatížení a 5 různých sil pružiny.

Fotogalerie

Minimální tloušťka zkušebního vzorku

Minimální tloušťka zkušebního vzorku pro jednotlivé metody je uvedená v tabulce vlevo. 

Pro všechny zkušební metody Shore platí, že horní a spodní povrch zkušebního vzorku musí být plochý, hladký a navzájem paralelní na dostatečné ploše. Pro srovnávání zkoušek musí být vyrobena zkušební tělesa stejné tloušťky. Všechny uvedené normy povolují vrstvení tenčích vzorků k dosažení požadované tloušťky, avšak max. ve 3 vrstvách. Při zkoušce na vrstveném vzorku je potřeba vzít v potaz, že vrstvení vnáší do měření nepřesnosti a výsledná tvrdost vrstveného vzorku se nemusí shodovat s tvrdostí stanovenou na vzorcích z jednoho kusu.

Hodnota tvrdosti se podle norem ČSN ISO 48-4 a ASTM D 2240 odečítá po uplynutí zkušebního času:

 • 3 s v případě měření vulkanizovaných pryží, nebo
 • 15 s u termoplastických elastomerů

U zkoušek prováděných metodou A nebo D podle ISO 868 se zjišťuje okamžitá tvrdost, která se získá odečtením hodnoty do 1 s po dotyku vtlačovaného tělesa se vzorkem, nebo tvrdost po 15 s.

Fotogalerie

Minimální vzdálenost mezi sousedními vtisky a mezi vtiskem a okrajem vzorku

Jedná se o vzdálenost špičky vnikacího tělesa od okraje vzorku nebo od sousedního vtisku. Vzorek musí mít rozměry, které umožňují měření ve vzdálenosti od okraje a následně rozestupy jednotlivých vtisků v normou stanovených vzdálenostech uvedených pro jednotlivé metody v tabulce vpravo.

Podle norem ISO 48-4 a ASTM D 2240 se provádí 3 nebo 5 vtisků a počítá se jejich střední hodnota. Uvádí se minimum a maximum.

Podle normy ISO 868 se provádí vždy 5 vtisků.

Označení tvrdosti podle Shore

Formát zápisu výsledku měření: 75 Shore A 10

 • 75: Hodnota tvrdosti podle Shore
 • Shore: značka tvrdosti podle Shore
 • A: Metoda Shore s vnikacím tělesem typu A (seříznutý kužel s vrcholovým úhlem kuželu 35°, silou pružiny 8,065 N a zkušebním zatížením 9,81 N)
 • 10: Doba zkušebního zatížení (10 s), uvádí se v případě, že neleží v předepsaném rozmezí nebo 15 s

Zdroj informací: ČSN ISO 48-4, EN ISO  868, ASTM D 2240