Provoz teplotních a klimatizačních komor firmy Weiss z pohledu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Toto nařízení je v platnosti již od 9. června 2014; od 1. ledna 2015 nahradilo starší nařízení (ES) č. 842/2006. Provozovatel zařízení je povinen provádět pravidelné kontroly těsnosti chladicích okruhů s četností, která se již neodvíjí jen od množství chladiva v okruhu. Nově se kontroly řídí vlivem chladiv na globální oteplování Země a uvádí se v tunách ekvivalentu CO2 (viz níže).

Požadavky na kontrolu těsnosti se nevztahovaly do 31. prosince 2016 na zařízení obsahující méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů. Toto však již neplatí a od od 1. 1. 2017 s ohledem na GWP (Global Warming Potential) musí být kontroly těsnosti prováděny i u zařízení s objemem menším než jsou 3 kg chladiva.

Tabulka I: Četnost kontrol těsnosti je nyní v závislosti na množství látky v náplni (v tunách ekvivalentu CO2)

F-plyny%20-%20%C4%8Detnost%20kontrol%201_0.JPG

Tabulka II: Přepočet vlivu chladiva na globální oteplování v ekvivalentu CO2

F-plyny%20-%20%C4%8Detnost%20kontrol%202.JPG

 

  • Např.: 0,34 kg chladiva R23 odpovídá 5 tunám ekvivalentu CO2 a je nutné takovýto okruh pravidelně kontrolovat.
  • Sloupeček 5 tun CO2 ukazuje množství chladiva, od kterého je již kontrola povinná. Kontrola těsnosti okruhu je tedy nyní již od 1,27 kg chladiva R404a v okruhu či 0,34 kg chladiva R23.

Úplné znění zákona Nařízení (EU) č. 517/2014 naleznete na adrese: http://www.mzp.cz/cz/fluorovane_sklenikove_plyny

Firma JD Dvořák Vám zajistí pravidelné kontroly těsnosti chladicích okruhů včetně založení a vedení evidenčních knih.

Vaši poptávku či dotazy nám zašlete na adresu: servis@testsysteme.cz nebo nás kontaktujte pomocí poptávkového formuláře.

S platností od 01. 01. 2020

Nová zařízení s chladicím systémem mohou být naplněna chladivem s GWP hodnotou ≤ 2500. Z pohledu množství náplně není ze strany Nařízení (EU) č. 517/2014 žádné omezení. Vyjma přístrojů a zařízení, která generují teploty pod -50 °C. V takovýchto zařízeních se většinou používá chladivo R23. Tohoto chladiva se regulace netýká.

Již provozovaná zařízení smějí být po roce 2020 také používána nezávisle na používaném chladivu. Výjimkou jsou zařízení, která obsahují chladivo R404A s množstvím větším než 10 kg. Tato zařízení lze při nutném servisním zásahu plnit pouze recyklovaným chladivem R404A.

S platností do 31. 12. 2029

Již provozovaná zařízení, která obsahují chladivo R404A s náplní do 10 kg se smí v případě servisního zásahu plnit pouze čerstvým, tzn. novým chladivem R404A.

S platností od 01. 01. 2030

U již provozovaných zařízení v případě servisního zásahu je nutno přejít na jiné alternativní chladivo.

Video: Společnost Weiss Technik je v otázce regulace F plynů o krok napřed.