Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025

 •  Rozsah kalibrace teploty od -70 do 400 °C a vlhkosti od 10 do 95 %.
 •  Akreditace splňuje požadavky mezinárodní normy, kalibrační laboratoř provozuje systém řízení jakosti v souladu se zásadami 9001:2008 Systémy řízení jakosti - požadavky.

Předmět akreditace

 •  Kalibrace teplotních a vlhkostních měřičů teploty.
 •  Klimatizačních komor a skříní.
 •  Měření teploty v zařízeních pro kontrolu teploty a vlhkosti, jedno nebo vícebodové s časovou závislostí v rozsahu dodatku k certifikátu.

 

Naše činnost

Provádíme kalibrace zkušební komor, sušáren, pecí či mrazicích boxů přímo v prostorech našich zákazníků.

 •  Našimi zákazníky jsou firmy z oblasti průmyslu automobilového nebo farmaceutického, ale i ze stavebnictví či akreditované zkušební laboratoře v celé ČR, SR a ostatních státech EU.

Laboratoř má nyní 5 kalibračních techniků, jejichž pracoviště jsou v Praze a Brně.

Ke kalibracím využíváme

 •  cca 30 ks odporových snímačů teploty Pt100 v přesnosti 1/3 DIN
 •  cca 5 ks aspiračních psychrometrů

Akreditovány 4 interní metody validované jako dvoustranné mezilaboratorní porovnání testů na pracovišti ČMI, laboratoři teploty a vlhkosti.

Při vypracování interních metod byly použity normy z oblasti pro kalibraci zkušebních komor a zkoušení vlivů prostředí (DKD-R 5-7, 60068-3-X).

 •  Metody 1 a 3 jsou určeny pro teplotní a klimatické komory a skříně a další speciální komory (korozní, šokové) generující pouze prostou teplotu.
 •  Metody 2 a 4 jsou navrženy pro kalibraci zařízení, která umožňují současně generovat teplotu spolu s vlhkostí.

Reagujeme na zpětnou vazbu zákazníků; na základě požadavků jsme schopni provádět homogenitu také u velkoobjemových komor.

Měření teploty pomocí interní metody 1

 • Kalibrací dle interní metody 1 je prováděno měření prosté teploty v rozsahu -70 až +400 °C u zařízení s velikostí zkušebního prostoru <2000 litrů.
 • Referenční místo měření (kalibrace) je prostorová pozice užitného prostoru, pro niž bude stanovena odchylka mezi měřenou teplotou vzduchu a údajem zobrazení teplotní komory.
 • Referenčním místem měření je většinou geometrický střed zkušebního prostoru. Na přání zákazníka je možné zvolit jakýkoli jiný bod vnitřního prostoru zařízení. 
 • Ke kalibraci prosté teploty od -70 do +200 °C používáme odporové snímače teploty Pt100 a od +200 do +400 °C používáme termočlánky typu K.
 • U speciálních zařízení, jako např. komora pro zkoušení korozních zkoušek, se kalibrace provádí měřením na dvou místech ve zkušebním prostoru (střed užitného prostoru a čidlo regulátoru).

Měření relativní vlhkosti pomocí interní metody 2

 • Kalibrací dle interní metody 2 je prováděno měření vlhkosti v rozsahu 10 až 95 % r. v. u zařízení s velikostí vnitřního prostoru <2000 litrů.
 • Stejně jako u interní metody 1, tak i u IM 2 je referenční místo měření (kalibrace) prostorová pozice užitného prostoru, pro niž bude stanovena odchylka mezi měřenou teplotou a vlhkostí vzduchu a údajem zobrazení klimatické komory.
 • Referenčním místem měření je geometrický střed zkušebního prostoru.
 • Ke kalibraci vlhkosti používáme psychrometr s metodou suchého a mokrého čidla.

Měření homogenity prostoru pomocí interní metody 3 – teplota

 • V souladu se zněním ČSN EN 60068-3-5 je tato metoda kalibrace využívána pro zařízení s větším objemem zkušebního prostoru.
 • Cílem kalibrace dle interní metody 3 je určení prostorové homogenity. Měření se vždy vztahují ke vzdušné teplotě. Používáme dvě metody A a B. Typ A se provádí pro nezatížený zkušební prostor a typ B pro zatížený zkušební prostor (vložené vzorky…).
 • U teplotních komor do 2000 l se umístí nejméně 9 snímačů (viz obr. 1).
 • U teplotních komor nad 2000 l se umístí nejméně 15 snímačů (viz obr. 2).
 • Kalibrace dle interní metody 3 se provádějí v rozsahu od -70 do +150 °C.

Měření homogenity prostoru pomocí interní metody 4 – relativní vlhkost

 • Stejně jako u interní metody 3 se interní metoda 4 používá pro zařízení s větším zkušebním prostorem.
 • Cílem kalibrace dle interní metody 4 je určení prostorové homogenity. Měření se vždy vztahují k vzdušné teplotě s vlhkostí. Používáme dvě metody A a B. Typ A se provádí pro nezatížený zkušební prostor a typ B pro zatížený zkušební prostor (vložené vzorky…).
 • Umístění snímačů opět vychází z normy ČSN EN 60068-3-5.

Kalibrace dle interní metody 4 se provádějí v rozsahu teplot od +10 do +95 °C a rozsahu relativní vlhkosti od 10 do 95 %.