Ohybové vlastnosti plastů dle ISO 178

SHRNUTÍ ZKUŠEBNÍ METODY

Protože ohybové vlastnosti plastů jsou v mnoha aplikacích kritické, je norma ISO 178 jednou z nejčastěji používaných zkušebních metod v plastikářském průmyslu. Určuje 3-bodové ohybové chování termoplastů a termosetů, včetně plněných a vyztužených polymerních směsí.

Měřené vlastnosti zahrnují pevnost v ohybu, modul v ohybu a další materiálové vlastnosti vyhodnocované ze vztahu ohybové napětí / deformace.

Tyto vlastnosti se většinou používají ve strojírenství při návrhu konstrukcí, pokud materiály vykazují lineární chování v závislosti „namáhání / deformaci“.

Při této zkušební metodě se zkušební vzorek obdélníkového průřezu podepřený dvěma podpěrami, vychyluje ve svém středu konstantní rychlostí, dokud se nezlomí nebo jeho deformace nedosáhne max. hodnoty 5%. Ukončení zkoušky je stav, který nastane dříve. V průběhu realizace zatížení vzorku je měřena síla působící na zkoušený vzorek a jeho výsledný průhyb uprostřed podpěr.

U anizotropních materiálů by mělo být ohybové napětí aplikováno ve stejném nebo podobném směru jako je ten, kterému bude produkt vystaven v provozních podmínkách.

Zkoušky je nutno provádět v atmosféře specifikované v normě pro zkoušené materiály, nebo si vyberte vhodné podmínky podle normy ISO 291.
ISO 178 je velmi podobná ASTM D790, kromě toho, že mohou existovat určité rozdíly v rozměrech vzorků, zkušebních rychlostech a požadavcích na průhyb vzorku.

Fotogalerie

Aplikace přípravků pro zkoušky v ohybu

Přípravky pro 3-bodový ohyb jsou tvořeny dvěma podpěrami s nastavitelnou roztečí L a definovaným poloměrem R2 = 2 mm pro vzorky o tloušťce zkušebního tělesa ≤ 3 mm a R2 = 5 mm pro vzorky o tloušťce zkušebního tělesa > 3 mm. Trn působící uprostřed zkoušeného vzorku má rádius R1 = 5 mm.

Přípravky pro zkoušky v ohybu se obvykle volí na základě velikosti zamýšleného zkušebního vzorku. Jako příklad lze uvést, že ohybové podpěry zobrazené na obrázku jsou určeny pro vzorky do šířky 25 mm. Lze však nabídnout pro větší vzorky i přípravek s podpěrami o šířce až 50 mm.

Aplikace snímačů průhybu - Extenzometry

Přesnost je důležitým faktorem při volbě správného snímače průhybu – extenzometru, tak abyste mohli správně určit jednotlivé požadované vlastnosti vašeho zkoušeného materiálu dle požadavků dané normou.

Fotogalerie

Univerzální měřicí extenzometr 632.06

je ideální pro testování plastů a kompozitů podle ISO 178. Je navržen pro použití tam, kde je třeba měřit malé deformace a je zároveň chráněn před překročením zdvihu ve všech směrech. Rameno se uvolní v každé situaci překročení zdvihu jak v pozitivním, tak i negativním směru pohybu. K uvolnění dojde i v případě, kdy na dotykové rameno je vyvozena boční síla.

Tato jednotka se dodává také s nastavitelným montážním blokem, který umožňuje správné a jemné nastavení jednotky vůči zkoušenému vzorku.

Fotogalerie

Video extenzometr

  • video extenzometr MTS Advantage ™ (AVX) poskytuje nejvyšší kvalitu v bezkontaktním měření deformace materiálu
  • umožňuje realizovat videozáznam z průběhu ohybové zkoušky testovaného materiálu

Fotogalerie

Aplikace teplotních a klimatizačních komor

Teplotní komory

jsou navrženy pro elektromechanické zátěžové rámy MTS a jsou ideální pro testování elastomerních komponentů, kordů pneumatik, plastů, kompozitů a laminátů. Mají teplotní rozsah od -129 ° C do 315 ° C a jsou kompatibilní s video-extenzometrem.

Fotogalerie

 

Klimatizační komory

lze dodávat na zakázku v různých velikostech (objemech). Komory regulují ve zkušebním prostoru teplotu a vlhkost v teplotním rozsahu od -70 do +180 °C a vyšší a ve vlhkostním rozsahu od 10% do 95 % r.v.

Fotogalerie

Softwarové aplikace

Test dle ISO 178 – Plasty – Stanovení ohybových vlastností

Pro zjednodušení testování podle normy ISO 178 vyvinula společnost MTS testovací šablonu v ovládacím software TestSuite ™ TW, která nastaví a provede doporučenou ohybovou zkoušku.

Po zpracování naměřených dat zkoušky je možné graficky i číselně v protokole o zkoušce zobrazit všechny požadované výpočty včetně pevnosti v ohybu, deformace ohybem v okamžiku lomu, smluvní průhyb, napětí při smluvním průhybu, modulu pružnosti v ohybu a dalších jiných vlastností zkoušeného materiálu.

Konzultanti firmy MTS jsou Vám k dispozici pro podporu všech vašich aplikací při pevnostních zkouškách vašeho materiálu, nastavení zkušební metody a požadavků na sběr a integraci dat.

Software TestSuite™ TW

Tato flexibilní a univerzální softwarová aplikace se dodává ve třech verzích, takže si můžete přesně vybrat, která z nich nejlépe odpovídá vašim požadavkům.

Správci laboratoří a tvůrci testů, pravděpodobně sáhnou po verzi TW Elite, protože zahrnuje veškerou kapacitu definice testů a flexibilitu potřebnou k vytváření a úpravám vlastních testovacích sekvencí při současném uspokojení specifických potřeb pracovníků laboratoře.

Testovací operátoři dávají přednost jednoduchosti a intuitivní povaze TW Express. Tento software umožňuje operátorům snadno provádět testy a sledovat data nebo vypočtené hodnoty v runtime pohledech.

Pro laboratoře kontroly kvality, které upřednostňují univerzální testovací stroj MTS Exceed, poskytne TW Essential možnosti vytváření testů a realizaci testů, kombinující účinnost a produktivitu v jedné softwarové aplikaci.

Fotogalerie

Doplněk – detaily o zkušebním vzorku

Preferovanými rozměry vzorku jsou délka (L) 80 mm, šířka 10,0 mm a tloušťka (h) 4,0 mm. Není-li toto stanovení velikosti možné nebo praktické, udržujte délku a tloušťku nové velikosti vzorku ve stejném poměru jako preferovaný vzorek. V tomto ohledu by měl být zachován poměr L / h = 20.

 

Zkušební vzorky z lisovaných či extrudovaných směsí se připravují podle příslušných specifikací materiálu, nebo pokud neexistují, viz ISO 293, ISO 294-1, ISO 295 nebo ISO 10724-1.