Shrnutí zkušební metody

Zkouška tahem tvářených plastů podle ISO 527-2, založená na obecných principech uvedených v ISO 527-1, je populární a velmi důležitá zkušební metoda. Při měření síly potřebné k tažení zkušebního vzorku až do bodu zlomu je možno vyhodnocovat několik materiálových vlastností. Tato naměřená data umožňují konstruktérům navrhnout optimální konstrukci výrobků pro aplikace jejich konečného použití a manažerům jakosti kontrolu jakosti při finální kontrole výrobků.

Tyto měřené a vypočítávané informace jsou důležité při vývoji nových výrobků v souladu s průmyslovými nebo národními standardy a při snižování výrobních nákladů.

Pro provedení těchto zkoušek v tahu se zkušební vzorky ve tvaru oboustranných lopatek umístí do čelistí upínačů univerzálního zkušebního stroje („trhačky“), kde jsou vystaveny řízenému nárůstu napětí až do jejich přetržení. Zkušební rychlosti se liší podle typu vzorku a jsou určené příslušnou normou ISO 527. Např. pro měření modulu pružnosti se zkušební rychlost má blížit rychlosti 1 % měřené délky za minutu. 

Výsledná zkouška pevnosti v tahu dává možnost vyhodnotit vlastnosti materiálu jako jsou např. napětí, poměrné prodloužení, modul pružnosti v tahu, Poissonův poměr aj.

Norma ISO 527-2 je velmi podobná normě ASTM D638, přičemž jednou z klíčových odlišností těchto norem je vyhodnocování vlastností materiálu při analýze nelineární části křivky napětí - deformace. U většiny plastů budou výsledky zkoušek podle obou standardů podobné. Ale pro plasty, které mají malou nebo žádnou lineární oblast, mohou být rozdíly mezi ASTM a ISO významné.

Pro lepší simulaci prostředí, ve kterém bude zkoušený materiál provozován, mohou být tyto zkoušky prováděny v teplotních nebo klimatizačních komorách (vzhledem k viskoelastické povaze plastů). 

Fotogalerie

Aplikace mechanických rámů

Prémiové provedení mechanického rámu MTS Criterion® a ekonomické provedení mechanického rámu MTS Exceed® jsou ideální pro tahové zkoušky plastů podle ISO 527-2. Oba dva typy rámu jsou k dispozici v různých silových kapacitách a konstrukčním provedení rámu, od 1-sloupového až po 2-sloupové rámy stolního nebo podlahového provedení. Modely 30 kN a 100 kN mají také „duální“ zónu, tzn. dva možné testovací prostory, které mohou být vybaveny pro různé typy zkoušek, čímž značně šetříte časy nutné pro přestavení zkušebního stroje z jednoho typu zkoušky na druhý. Např. jeden prostor je vybaven pro zkoušky pevnosti v tahu a druhý prostor je vybaven pro zkoušky pevnosti v ohybu nebo tlaku.

Jako alternativu k novému zatěžovacímu stroji, můžete modernizovat software a ovládací prvky vašeho starého trhacího stroje pomocí upgradu MTS ReNew ™.

Fotogalerie

Aplikace upínačů vzorků

Pneumatické upínače

 • pneumatické upínače umožňují nastavit sílu svěrných čelistí pro upnutí vzorku. Svěrná síla je regulována na konstantní hodnotu, což minimalizuje prokluz a destrukci zkušebního vzorku v upínacích čelistech.
 • většinou se používají pro zkoušky při vyhodnocování qa/qc
 • upínače nabízí širokou škálu svěrných čelistí co se týče druhu povrchu či rozměru
 • upínače umožňují snadnou a rychlou montáž či demontáž

Fotogalerie

Klínové upínače

 • se zvětšující se zkušební silou úměrně roste svěrná síla svěrných čelistí
 • pomocí klínových upínačů lze upnout širokou škálu jednotlivých druhů materiálu
 • upínače disponují výměnnými čelistmi v závislosti na tvaru a rozměru zkušebního vzorku

Fotogalerie

Šroubové upínače

 • ekonomicky výhodné manuální upínače
 • upínače se širokým spektrem svěrných čelistí co se týče rozměrů, tak i druhu povrchu čelistí
 • šroubové upínače umožňují velké rozevření svěrných čelistí - široké spektrum tlouštěk vzorků

Aplikace snímačů prodloužení - Extenzometrů

Pevnostní křivky – závislost napětí na deformaci - při zkouškách pevnosti v tahu plastů obvykle obsahují lineární elastickou oblast, stejně jako nelineární plastickou oblast. Modul musí být měřen v lineární elastické části, kde existuje velmi malé napětí a deformace zkoušeného vzorku. Proto přesnost je důležitým faktorem při volbě správného snímače prodloužení – extenzometru, tak abyste mohli správně určit jednotlivé požadované vlastnosti vašeho zkoušeného materiálu dle požadavků jednotlivých norem.

Extenzometry s vysokou přesností mají obvykle omezený zdvih a musí být během zkoušky odstraněny ze zkoušeného vzorku.

Fotogalerie

Automatický extenzometr

 • automatický extenzometr MTS FAX umožňuje realizovat měření prodloužení zkoušeného vzorku až do jeho přetržení,
 • automatické nastavení měřící délky L0,
 • automatické rozevření měřicích ramének extenzometru po ukončení zkoušky.

Fotogalerie

Video extenzometr

 • video extenzometr MTS Advantage ™ (AVX) poskytuje nejvyšší kvalitu v bezkontaktním měření prodloužení materiálu
 • umožňuje sledování deformace materiálu jak v podélném, tak i v příčném směru
 • umožňuje realizovat videozáznam z průběhu tahové zkoušky testovaného materiálu

Fotogalerie

Extenzometr s velkou měřenou dráhou

 • MTS Advantage AHX850 extenzometr s velkým prodloužením má nastavitelnou kontaktní přítlačnou sílu ke zkoušenému vzorku
 • použití pro plastové materiály s velkou tažností, s možností měření prodloužení až do přetržení zkušebního vzorku

Fotogalerie

Nasazovací extenzometr "Clip-On"

 • MTS Clip-On extenzometry jsou vhodné pro měření modulu pružnosti
 • po změření modulu pružnosti je nutno zkoušku zastavit, extenzometr sejmout a pak ve zkoušce pokračovat do přetržení zkoušeného vzorku
 • pevné nastavení měřicí délky L0

Fotogalerie

Softwarové aplikace

Test dle ISO 527-2 - Stanovení tahových vlastností tvářených plastů

Pro zjednodušení testování podle normy ISO 527-2 vyvinula společnost MTS testovací šablonu v ovládacím software TestSuite ™ TW, která provede potřebné nastavení trhacího stroje a provede tahovou zkoušku plastového vzorku dle požadavků normy.

Po zpracování naměřených dat zkoušky je možné v protokole o zkoušce zobrazit graficky i číselně všechny požadované výpočty včetně pevnosti v tahu, prodloužení při mezi kluzu, prodloužení při přetržení, jmenovitého napětí při přetržení, modulu pružnosti, Poissonova poměru a dalších jiných vlastností zkoušeného materiálu dle požadavků normy.

Konzultanti firmy MTS jsou Vám k dispozici pro podporu všech vašich aplikací při pevnostních zkouškách vašeho materiálu, nastavení zkušební metody a požadavcích na sběr a integraci dat.

Software TestSuite™ TW

Tato flexibilní a univerzální softwarová aplikace se dodává ve třech verzích, takže si můžete přesně vybrat podle toho, která z nich nejlépe odpovídá vašim požadavkům.

Správci laboratoří a tvůrci testů, pravděpodobně sáhnou po verzi TW Elite, protože zahrnuje veškeré možnosti definování testů a flexibilitu potřebnou k vytváření a úpravám vlastních testovacích sekvencí při současném uspokojení specifických potřeb pracovníků laboratoře.

Zkušební technici - obsluha trhacího stroje - dávají přednost jednoduchosti a intuitivní povaze TW Express. Tento software umožňuje operátorům snadno provádět testy a sledovat data nebo vypočtené hodnoty v runtime pohledech.

Laboratoře kontroly kvality, které upřednostňují univerzální testovací stroj MTS Exceed, poskytuje verze TW Essential možnosti vytváření a realizaci testů, kombinující účinnost a produktivitu v jedné softwarové aplikaci.

Fotogalerie

Doplněk – detaily o zkušebním vzorku

Preferovanými typy vzorků jsou typ 1A a typ 1B.

 • Typ 1A se používá pro vstřikované nebo lisované vzorky
 • Typ 1B se používá pro obrobené vzorky