Fotogalerie

Prokalitelností oceli se rozumí její schopnost dosaženi martenzitické struktury do určité hloubky pod povrchem zkoušené součásti. Martenzitická struktura oceli vzniká při procesu kalení, ocel s takovouto strukturou se vyznačuje zvýšenou tvrdostí, avšak zároveň dojde i k zkřehnutí materiálu (zakalení).

Oproti tomu pojem zakalitelnost udává do jaké míry je ocel schopna při tepelném zpracování vytvořit, a následně si uchovat, martenzitickou strukturu (zakalit se), avšak zakalitelnost neudává do jaké hloubky lze této struktury dosáhnout.

Hloubka, do jaké lze ocel zakalit, je ovlivněna chemickým složením konkrétní oceli a její strukturou, jinými slovy lze mít dva stejné vzorky u kterých bude použita ocel stejné třídy, avšak chemické složení oceli se bude lišit.  Následkem rozdílného složení oceli může dojít k tomu, že na povrchu sice naměříme u obou vzorků stejnou tvrdost, avšak hloubka zakalené vrstvy bude rozdílná.

Fotogalerie

 

Za prokalitelnou se považuje vrstva, ve které se nachází minimálně 50 % martenzitu.

Při samotné zkoušce je pak zahříván válec s předem určenými rozměry na kalící teplotu a následně dojde k jeho ochlazení a tím i zakalení (detailním popisem zkoušky se zabývá norma ČSN EN ISO 642 (420447).

Při vyhodnocení prokalitelnosti dojde k vybroušení plochy na vzorku do hloubky 0.4 mm od povrchu a následně k postupnému zjišťovaní tvrdosti materiálu pomocí vhodné metody měření.

Fotogalerie

 

Naměřené hodnoty jsou následně zaneseny do grafu, ve kterém se na ose x nachází hloubka ve které měření probíhalo a na ose y odpovídající tvrdost. Výsledná křivka se nazývá křivkou prokalitelnosti a znázorňuje tvrdost zakalené oceli v závislosti na hloubce. Vzhledem k tomu norma připouští drobné odchylky ve složení oceli a pro konkrétní ocel tak lze získat více křivek prokalitelnosti (pro různá složení).

V případě, že toto chceme zohlednit, je nutné měření provést na více vzorcích s různým složením. V grafu pak nebude zobrazena pouze jedna křivka, ale celá škála křivek pro jednotlivá chemická složení. Takto získaný graf se nazývá pásem prokalitelnosti.

Video se záznamem z měření si můžete prohlédnout ZDE.