Fotogalerie

Přímé a nepřímé náklady na údržbu zařízení v průmyslu

Studie ukázaly, že až 40 % přímých a nepřímých nákladů vznikne v důsledku nedostatečné údržby zařízení. Typické úkony údržby zahrnují komplexní inspekci zařízení, čištění, včasnou výměnu spotřebního materiálu, ale i správné nastavení a seřízení systémů.

Vibrační systémy IMV s patentovanou technologií ECO-Shaker disponují nepřetržitým monitoringem až 200 různých parametrů, včetně teploty systému, stavu regulátoru (řídící jednotky) a třífázového napájení. Systém tyto hodnoty zaznamená a uloží jej do souboru data log. Pokud dojde k chybě, může uživatel odeslat tento soubor přímo do servisního střediska IMV. Jakékoli systémové problémy, které se vyskytnou, tak mohou být přesně a rychle analyzovány. Tento proces šetří čas i náklady a minimalizuje prostoje daného zařízení. 

Pokud je nutná oprava nebo údržba, servisní technik již zná příčinu problému předem a může s sebou přivést i potřebné náhradní díly. Tím se maximalizuje ziskovost systému, který se tak může rychle vrátit do provozuschopnosti.

Zejména v oblasti nastavování a seřizování vibračního systému nabízí IMV ECO-Shaker operátorům značné úspory času a nákladů (např. systémem automatického vyrovnávání armatury). Díky použití senzoru pro centrování polohy armatury na principu indukce téměř odpadá nutnost údržby, na rozdíl od konvenčního systému vyrovnávání pomocí optického členu.

Automatické vyrovnávání armatury

Prediktivní údržba: vyšší efektivita díky inteligentní údržbě

Díky technologii ECO-Shakeru se IMV přibližuje přístupu „Prediktivní údržba“ (Predictive Maintenance approach), díky kterému lze zařízení účinněji udržovat na základě neustálého shromažďování údajů.

Základem tohoto segmentu „průmyslu 4.0“ je komplexní sběr dat, která systém ECO průběžně zaznamenává (až 200 parametrů).

Cílem prediktivní údržby je minimalizovat dobu údržby a zejména časové prostoje, kdy je zařízení odstaveno. V nejlepším případě lze problémy nebo poruchy předvídat předem. Včasná údržba pak zabrání skutečným prostojům. Na rozdíl od pravidelných intervalů údržby, které probíhají podle pevného harmonogramu nebo při výskytu poruchy, se v případě předvídatelné údržby provádí servis pouze dle potřeby a reálného stavu opotřebení komponentů a náhradních dílů.

Lepší účinnost díky prediktivní údržbě

Prediktivní údržba vede k nepřerušovanému výrobnímu procesu, zvýšení účinnosti a prodloužení životnosti použitého zařízení. Další výhodnou je také zkrácení čekací doby na dodávku nezbytných náhradních dílů, protože je lze objednat ještě před očekávanou poruchou.

Pro implementaci prediktivní údržby musí být splněny následující tři podmínky:

 • Všechny relevantní údaje o stavu zařízení musí být shromažďovány a přenášeny digitálně.
 • Výsledná data musí být uložena, analyzována a vyhodnocena.
 • Musí být definovány kritické stavy a vypočítána jejich pravděpodobnost výskytu.

Vibrační systém IMV ECO-Shaker splňuje tyto požadavky na sběr dat a pomáhá tak vydláždit cestu k průmyslu 4.0. Čím lepší, přesnější a aktuálnější je sběr dat, tím přesněji lze vypočítat budoucí pravděpodobnosti možné poruchy.

Prediktivní údržba:

 • Údržba je prováděna v závislosti na skutečném stavu systému.
 • Choulostivé části lze vyměnit cílenějším způsobem.
 • Nižší náklady v důsledku snížené potřeby údržby a výměny dílů.
 • Redukce času odstávky systému a intervalu údržby.  

Tradiční (pravidelná) údržba:

 • Fixní interval pravidelné údržby.
 • Díly a komponenty se vyměňují bez ohledu na úroveň opotřebení.
 • Vyšší nároky kladené na výměnu náhradních dílů = vyšší náklady.
 • Výpadky a poruchy nelze předvídat ani jim zabránit.